Infinitief

Het vormen van de infinitief

De infinitief is de basisvorm van een werkwoord. Als we het in het Engels over de infinitief hebben, bedoelen we meestal de tegenwoordige tijd van de infinitief. Dit is de meest voorkomende vorm. Er zijn echter nog vier andere vormen van de infinitief: de 'perfect infinitive', de 'perfect continuous infinitive', de 'continuous infinitive', & de 'passive infinitive'.

De infinitief heeft twee vormen:

 • de to-infinitive = to + basis
 • de zero infinitive = basis

De 'present infinitive base' (het hele werkwoord) is het werkwoord dat je in een woordenboek zult vinden.

To-infinitief Zero infinitief
to sit sit
to eat eat
to have have
to remember remember

De ontkennende infinitief wordt gevormd door not voor een willekeurige vorm van de infinitief te zetten.

Voorbeelden
 • I decided not to go to London.
 • He asked me not to be late.
 • I'd like you not to sing so loudly.
 • I'd rather not eat meat.
 • I might not come.

Functies van de to-infinitive

De to-infinitief wordt gebruikt in veel zinconstructies. Vaak drukt het het doel van iets uit of iemands mening over iets. De to-infinitief wordt ook gebruikt na een groot aantal verschillende werkwoorden. Zie deze pagina over werkwoorden gevolgd door infinitief.

De to-infinitief om een doel of bedoeling of handeling uit te drukken

In dit geval heeft to dezelfde betekenis als teneinde of om.

Voorbeelden
 • She came to collect her pay cheque.
 • The three bears went to find firewood.
 • I am calling to ask you about dad.
 • You sister has gone to finish her homework.
De to-infinitief als onderwerp van de zin

Dit is een formeel gebruik en het komt veel vaker voor in het geschreven dan in het gesproken Engels

Voorbeelden
 • To be or not to be, that is the question.
 • To know her is to love her.
 • To visit the Grand Canyon is my life-long dream.
 • To understand statistics, that is our aim.
De to-infinitief om aan te duiden waar iets voor gebruikt kan worden

In deze constructie volgt de to-infinitief een zelfstandig naamwoord of een bijwoord.

Voorbeelden
 • The children need a garden to play in.
 • I would like a sandwich to eat.
 • I don't have anything to wear.
 • Would you like something to drink?
De to-infinitive na bijvoeglijk naamwoorden

Er is een gewone constructie waar de to-infinitief geruikt wordt met een bijvoeglijk naamwoord. Deze zinnen worden gevormd:
onderwerp + to be + bijvoeglijk naamwoord + (voor/van iemand) + to-infinitief + (rest van zin)

Onderwerp + to be + bijvoeglijk naamwoord (+ voor/van iemand) + to-infinitief (+ rest van zin)
It is good   to talk.  
It is good of you to talk to me.
It is important   to be patient.  
It is important for Jake to be patient with his little brother.
I am happy   to be here.
The dog is naughty   to destroy our couch.
De to-infinitief om een opmerking of oordeel uit te drukken

Om de to-infinitief te gebruiken voor het uitdrukken van een opmerking of oordeel, is de constructie:
Onderwerp + to be + naamwoordgroep + to-infinitief

Onderwerp + to be + naamwoordgroep + to-infinitief
It was a stupid place to park.
That is a dangerous way to behave.
What you said was a rude thing to say.
This is the right thing to do.
Those were the wrong kind of eggs to buy.
Jim is the best person to hire.
De to-infinitief met bijwoorden

De to-infinitief wordt vaak gebruikt met de bijwoorden too en enough om de verklaring van onze tevredenheid of ontevredenheid uit te leggen. De constructie is dat too en enough voor of achter het bijvoeglijk naamwoord, bijwoord of zelfstandig naamwoord dat zij veranderen geplaatst worden, op dezelfde manier als het geval zou zijn zonder de to-infinitief. We volgen ze dan bij de to-infinitief om de reden uit te leggen waarom de hoeveelheid overmatig, voldoende of onvoldoende is. Normaal gesproken kan de to-infinitief en alles dat daarna volgt verwijderd worden, waarna een zin overblijft die nog steeds grammaticaal correct is.

Voorbeelden
 • There's too much sugar to put in this bowl.
 • I had too many books to carry.
 • This soup is too hot to eat.
 • She was too tired to work.
 • He arrived too late to see the actors.
 • I've had enough food to eat.
 • She's old enough to make up her own mind.
 • There isn't enough snow to ski on.
 • You're not old enough to have grand-children!
De to-infinitief met vraagwoorden

De werkwoorden ask, decide, explain, forget, know, show, tell, & understand kunnen gevolgd worden door een vraagwoord, zoals where, how, what, who, & when + de to-infinitief.

Voorbeelden
 • She asked me how to use the washing machine.
 • Do you understand what to do?
 • Tell me when to press the button.
 • I've forgotten where to put this little screw.
 • I'm not sure I know who to call.

Functies van de zero infinitief

De zero infinitief na hulpwerkwoorden
Voorbeelden
 • She can't speak to you.
 • He should give her some money.
 • Shall I talk to him?
 • Would you like a cup of coffee?
 • I might stay another night in the hotel.
 • They must leave before 10.00 a.m.
De zero infinitief na werkwoorden van perceptie

Bij werkwoorden van perceptie is de constructie werkwoord + onderwerp + zero infinitief.

Voorbeelden
 • He saw her fall from the cliff.
 • We heard them close the door.
 • They saw us walk toward the lake.
 • She felt the spider crawl up her leg.
De zero infinitief na de werkwoorden 'make' en 'let'
Voorbeelden
 • Her parents let her stay out late.
 • Let's go to the cinema tonight.
 • You made me come with you.
 • Don't make me study that boring grammar book!
De zero infinitief na de uitdrukking 'had better'
Voorbeelden
 • We had better take some warm clothing.
 • She had better ask him not to come.
 • We had better reserve a room in the hotel.
 • You'd better give me your address.
 • They had better work harder on their homework.
De zero infinitive met "why"

Het vraagwoord why wordt gevolgd door de zero infinitief als er een suggestie gedaan wordt.

Voorbeelden
 • Why wait until tomorrow?
 • Why not ask him now?
 • Why leave before the end of the game?
 • Why walk when we can go in the car?
 • Why not buy a new bed?